fbpx

Privacy- en cookiebeleid

Bekijk hier ons Privacy- en cookiebeleid

Geldig van en laatst geüpdatet op 6 maart 2022

Met onderstaand privacy- en cookiebeleid wil International Sports Group (ISG) inzicht geven hoe zij met jouw gegevens omgaat en hoe zij deze zal gebruiken. Mocht je naar aanleiding van dit privacy- en cookiebeleid nog vragen hebben, neem dan contact info@internationalsportsgroup.nl. Als je dit privacy- en cookiebeleid hebt geaccepteerd op een website van ISG, dan geldt deze toestemming voor alle pagina’s van:

 • internationalsportsgroup.nl

Definities

In dit Privacy- en cookiebeleid worden de volgende begrippen of definities gebruikt:

a.) Privacy- en cookiebeleid: de op deze pagina beschreven onderwerpen, thema’s en voorwaarden van de handelswijze van ISG op haar website.

b.) Dienstverlening: de diensten die ISG aan jou aanbiedt. Denk aan de website.

c.) Persoonsgegevens: elke vorm van informatie waarmee ISG jou direct of indirect kan herleiden of onderscheiden. Bijvoorbeeld een naam, e-mailadres of een IP-adres.

d.) Verwerking (Verwerken, Verwerkt): al het gebruik van jouw Persoonsgegevens zoals het opslaan, aanpassen, doorsturen of (gedeeltelijk) verwijderen van deze gegevens. ISG verwerkt bijvoorbeeld Persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van de website.

e.) Apparaten: de verschillende apparaten, zoals PC’s, smartphones of tablets, waarmee toegang kan worden verkregen tot de Dienstverlening.

f.) Content: tekst, informatie en audiovisueel materiaal die ISG als onderdeel van de Dienstverlening beschikbaar stelt.

g.) ISG: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid International Sports Group B.V., Computerweg 39, 3821 AA te Amersfoort. International Sports Group B.V. is de verantwoordelijke entiteit voor de Verwerking van jouw Persoonsgegevens. Onder International Sports Group B.V. worden ook de Verwerkingen ten behoeve van International Sports Group B.V. en aan deze vennootschappen gelieerde ondernemingen verstaan.

Welke persoonsgegevens verwerkt ISG van jou?

ISG verwerkt de volgende Persoonsgegevens van jou, voor de doeleinden die later in dit privacy- en cookiebeleid zijn toegelicht:

 • Voornaam;
 • Achternaam;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Telefoonnummer;
 • Land;
 • Voorkeuren en eventueel geolocatie na uitdrukkelijke toestemming

Het is niet vanzelfsprekend dat ISG alle hierboven genoemde gegevens van jou gebruikt. Dit hangt af van doeleinden zoals die verder in onderstaand privacy- en cookiebeleid worden beschreven. ISG heeft bewust gekozen geen bijzondere Persoonsgegevens te gebruiken zoals ras, etnische afkomst, politieke opvattingen, geloofsovertuiging, vakbond lidmaatschap, geaardheid, gezondheids- of strafrechtelijke gegevens.

Voor welke doelen verwerkt ISG jouw persoonsgegevens?

ISG verwerkt jouw Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a.) Om de Dienstverlening te kunnen bieden: ISG gebruikt bijvoorbeeld Gegevens die bij registratie of gebruik van een Account worden opgegeven (zoals naam en e-mailadres) kunnen worden gebruikt om na te gaan of je voldoet aan de gestelde eisen (bijvoorbeeld leeftijdscontrole). Opgegeven contactgegevens kunnen worden gebruikt om je te informeren over bijvoorbeeld (wijzigingen in) de Dienstverlening of gepland onderhoud (service e-mails).

b.) Voor de afwikkeling van de betalingen: bepaalde gegevens die tijdens de registratie of gebruik van de Dienstverlening worden gevraagd kunnen nodig zijn voor de afwikkeling van de facturatie en de betaling voor de Dienstverlening.

c.) Voor toezending van nieuwsbrieven en acties: ISG kan contactgegevens en andere verzamelde gegevens ook gebruiken om telefonisch, per post, e-mail, SMS, zogenaamde push-berichten vanuit apps of andere daarvoor geschikte gerichte media, acties of aanbiedingen onder de aandacht te brengen (actie e-mails), of om jou op de hoogte te houden over de Dienstverlening en de Content (nieuwsbrief e-mails). Je kan je hiervoor op elk gewenst moment voor afmelden.

d.) Om misbruik tegen te gaan: ISG verwerkt jouw Persoonsgegevens en je gebruik van de Dienstverlening ook om misbruik van de Dienstverlening en de Content tegen te gaan, om fraude (bijvoorbeeld met creditcards of andere betaalmiddelen) te voorkomen, en om rechten van anderen (inclusief de rechthebbenden op de Content) veilig te stellen. e.) Naleving wet- en regelgeving: Jouw Persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om te voldoen aan wet- en regelgeving die op ISG rust, voor het behandelen van geschillen en het laten uitvoeren van (accountants) controle.

f.) Profiel opbouwen: ISG streeft ernaar de Dienstverlening zo relevant mogelijk te laten zijn voor jou. Om dit te kunnen doen, houdt ISG een profiel bij op basis van je gebruik van de Dienstverlening om een beeld te krijgen van jouw vermoedelijke interesses. Bijvoorbeeld doordat ISG bijhoudt welke Content je opvraagt of welke activiteiten (zoals inschrijving webinar, interesse in onze producten) je doet. Of doordat ISG je locatiegegevens (na uitdrukkelijke toestemming) gebruikt. Op basis van deze interesses kan ISG dan de Content, inclusief advertenties op ISG websites en apps, (laten) aanpassen. ISG kan deze profielen ook inzetten voor campagnes voor onze online advertenties. ISG is en blijft eigenaar van deze profielen en zal deze profielen nooit beschikbaar stellen aan derde partijen.

g.) Om de Dienstverlening te verbeteren en algemene trends te identificeren: ISG gebruikt jouw gegevens om in algemene zin te analyseren hoe de Dienstverlening gebruikt wordt en welke trends daarin kunnen worden waargenomen, om hiermee beter geïnformeerde beslissingen te nemen over bijvoorbeeld de verdere ontwikkeling van de Dienstverlening en het aanbod van Content. Ook meer technische trends kunnen voor dat doel worden bijgehouden, bijvoorbeeld met welk typen Apparaten of browsers je de Content opvraagt.

h.) Voor marktonderzoek: ISG kan contact opnemen met jou en voormalige gebruikers en bezoekers van de Dienstverlening die hun contactgegevens hebben opgegeven voor marktonderzoek. Deelname aan zulk onderzoek is steeds op vrijwillige basis. ISG kan op basis van dit onderzoek aanbiedingen sturen aan jou en anderen die aan dit onderzoek hebben deelgenomen, indien daarvoor eerst toestemming is gegeven.

Op basis van welke grondslag verwerkt ISG jouw persoonsgegevens?

ISG verwerkt jouw Persoonsgegevens hoofdzakelijk omdat dit noodzakelijk is om haar Dienstverlening te kunnen leveren. Bijvoorbeeld omdat ISG jou hiermee toegang kan verlenen tot haar website. Ook kan het zijn dat ISG jouw Persoonsgegevens Verwerkt omdat dit moet op basis van wet- en regelgeving. Bijvoorbeeld voor betalingsgegevens verplicht de Algemene Wet inzake Rijksbelasting deze 7 jaar te bewaren voor de Belastingdienst. ISG kan de gegevens ook verwerken omdat zij hier zelf of een derde een gerechtvaardigd belang bij hebben, bijvoorbeeld bedrijfsbelangen. In dat geval zal ISG altijd een gedegen afweging maken of dit belang groter is dan jouw privacybelang. Tot slot kan ISG Persoonsgegevens Verwerken op basis van je toestemming. ISG vraagt bijvoorbeeld jouw toestemming voordat ze tracking cookies plaatsen en uitlezen of voordat ze je (elektronische) commerciële boodschappen toesturen.

Hoe verkrijgt ISG jouw persoonsgegevens?

ISG verkrijgt jouw Persoonsgegevens op de volgende manieren:

a.) Direct van jou zelf: bijvoorbeeld als je een contactformulier invult, als jij jezelf opgeeft voor een speciale actie of promotie, als je een e-mail stuurt of op andere wijze in contact treedt (bijvoorbeeld met vragen over het gebruik van de Dienstverlening of als ISG jou de gelegenheid biedt om zelf informatie te plaatsen op hun website).

b.) Van derden: als jij of een andere bezoeker van een website of app bijvoorbeeld sociale netwerk functies gebruikt die zijn geïntegreerd in de Dienstverlening, kan ISG bepaalde informatie ontvangen van het betreffende sociale netwerk, zoals – maar niet beperkt tot – Twitter, Facebook en LinkedIn. ISG kan ook informatie ontvangen van partners die worden ingezet bij de Dienstverlening. ISG maakt bijvoorbeeld gebruik van de diensten van andere partijen die haar helpen het gebruik van de Content en haar websites en apps in kaart te brengen en te analyseren. Een voorbeeld hiervan is Google Analytics. Dit is een leverancier die het voor ISG inzichtelijk maakt hoe jij de ISG website bekijkt (waar klik je op en hoe vaak).

Met wie deelt ISG jouw persoonsgegevens?

a.) Binnen de organisatie van ISG: de verzamelde Persoonsgegevens worden door ISG mede Verwerkt voor de aan ISG gelieerde ondernemingen. Deze ondernemingen kunnen toegang krijgen tot jouw Persoonsgegevens voor zover dat past binnen de doeleinden die in dit Privacy- en cookie beleid worden beschreven.

b.) Met andere partners van ISG: in specifieke gevallen is het in het kader van de hiervoor beschreven doeleinden nodig om Persoonsgegevens te delen met derden die deze Persoonsgegevens zelfstandig gebruiken. Daarnaast kan ISG voor marketingdoeleinden Persoonsgegevens verstrekken aan andere door ISG geselecteerde partners. Daarvoor zal ISG eerst afzonderlijk toestemming aan je vragen.

c.) Met de autoriteiten en anderen: In uitzonderlijke gevallen kan ISG Persoonsgegevens verstrekken aan autoriteiten of derden, als ISG daartoe verplicht is op grond van de wet of op last van de rechter, of als er gegronde aanleiding is om aan te nemen dat dit nodig is om schade of misbruik te voorkomen.

Hoe lang bewaart ISG jouw persoonsgegevens?

ISG bewaart jouw Persoonsgegevens zolang noodzakelijk is. ISG bewaart jouw gegevens in ieder geval zolang je gebruik maakt van de Dienstverlening en bij inactiviteit een periode van 3 (drie) jaar erna. Dit doet ISG zodat je bij heractivatie eenvoudig verder gebruik kunt maken van de Dienstverlening. Ben je een lange periode inactief (langer dan 3 (drie) jaar), dan zal ISG jouw gegevens mogen verwijderen. Uitzondering hierop is als de wet voorschrijft dat ISG bepaalde gegevens nog langer moet bewaren. Bijvoorbeeld voor betalingsgegevens verplicht de Algemene Wet inzake Rijksbelasting deze 7 (zeven) jaar te bewaren voor de Belastingdienst.

Hoe beveiligt ISG jouw persoonsgegevens?

ISG handhaaft te allen tijde een beveiligingsniveau bij de Verwerking van jouw Persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van Persoonsgegevens te voorkomen. Als ISG derden inschakelt, dan legt zij deze een zelfde beveiligingsniveau op.

Wat zijn jouw rechten?

Personen van wie Persoonsgegevens worden Verwerkt, hebben op grond van de wet bepaalde rechten. Jij kan te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in de Persoonsgegevens die door ISG Verwerkt worden en deze desgewenst aanpassen. Ook kan je bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie of gerichte aanbiedingen van ISG via e-mail, telefoon, post en/of SMS, of jouw gegevens (laten) verwijderen conform de daarvoor geldende regelgeving. Tot slot wijst ISG je op het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. ISG probeert ervoor te zorgen dat je deze rechten zoveel mogelijk zelf kunt uitoefenen. Bijvoorbeeld doordat je gegevens kunt inzien, corrigeren of verwijderen. Ook kun je voor het uitoefenen van deze rechten contact opnemen via het e-mailadres info@internationalsportsgroup.nl. ISG zal binnen 4 weken op jouw verzoek reageren.

Wat zijn cookies en hoe werken ze?

Cookies zijn kleine bestandjes die vanuit de websites of apps kunnen worden geplaatst op jouw Apparaten. Zo kan je bijvoorbeeld bij een volgend bezoek gemakkelijk worden herkend zonder opnieuw in te loggen op jouw Account. Ook van andere bezoekers van de websites van ISG (die niet zijn ingelogd met een Account) kan met cookies informatie worden verzameld over hun gebruik van de websites. Er zijn verschillende soorten cookies. In sommige gevallen worden cookies automatisch verwijderd als jij je browser afsluit, in andere gevallen blijven deze cookies langer bewaard en kunnen die ook bij een volgend gebruik van de Dienstverlening worden uitgelezen. Voor zover ISG met behulp van cookies Persoonsgegevens verzamelt, worden die Verwerkt conform de bepalingen van dit Privacy- en cookie beleid. Voordat ISG niet-functionele cookies plaatst, informeert ISG je hierover en vraagt het jouw toestemming. Pas nadat de toestemming is gegeven, worden deze cookies geplaatst en uitgelezen. ISG plaatst zelf cookies om jou bij een volgend bezoek te herkennen zonder dat je opnieuw moet inloggen met je Account. ISG kan ook cookies plaatsen voor het maken van profielen. ISG kan ook tracking-cookies plaatsen, die worden gebruikt door ISG als je als bezoeker doorklikt naar websites van derden waar ISG advertenties kan plaatsen. Daarnaast maakt ISG gebruik van derden om het gebruik van haar Content, websites, apps en de Dienstverlening te analyseren. Deze derden plaatsen voor ISG ook cookies op jouw Apparaten, die gebruikt worden om in kaart te brengen hoe je de Dienstverlening gebruikt. Bijvoorbeeld Google Analytics. Cookies van derde partijen worden door derde partijen op jouw Apparaten geplaatst, en alleen deze derde partijen hebben toegang tot die cookies en de informatie die door de cookie wordt verzameld. Ook sociale netwerkdiensten zoals Facebook en Twitter kunnen cookies plaatsen via de websites van ISG. Dat gebeurt via de buttons van deze sociale netwerken die op de websites van ISG kunnen worden aangeboden om Content te promoten (“vind ik leuk”) of te delen (“tweet”). Onderstaand laat een overzicht zien van alle cookies die worden geplaatst vanaf de websites of apps van ISG:

 • Cookie consent (voor het opslaan van de cookie voorkeuren);
 • Google Tag manager (analyse pixel die wordt gebruikt voor verbetering van de website en apps);
 • Google Analytics (analyse pixel die wordt gebruikt voor onderzoek)
 • GA Audience (analyse pixel die wordt gebruikt voor het beter inzichtelijk maken van de doelgroep);
 • Facebook pixel (tracking pixel die wordt gebruikt voor re-targeting binnen Facebook)
 • HubSpot pixel (tracking en analyse pixel die wordt gebruikt voor het inzichtelijk maken gebruik website en e-mails)

Wil je meer informatie over de cookies die andere partijen plaatsen vanaf de websites of apps van ISG en over hoe en waarvoor deze cookies worden gebruikt, lees dan het privacy- en cookiebeleid van deze partijen die zij publiceren op hun websites of apps. Browserapplicaties kunnen zo worden ingesteld dat tijdens het volgende gebruik van de Dienstverlening geen nieuwe cookies meer worden ontvangen. De wijze waarop verschilt per browser; raadpleeg eventueel de help-functie van de browser. Daar wordt ook uitgelegd hoe reeds eerder geplaatste cookies kunnen worden verwijderd. Een bezoeker van de website of een gebruiker die helemaal geen cookies meer wenst te ontvangen, moet deze instellingen zelf wijzigen in alle browsers en op alle Apparaten die worden gebruikt. Als cookies worden geweigerd en/of verwijderd kan het gebeuren dat je geen gebruik kan maken van (alle mogelijkheden van) de Dienstverlening.

Maakt ISG aanpassingen van het privacy- en cookiebeleid?

Het kan zijn dat ISG in de toekomst besluit tot een (eenzijdig) aanpassing van dit privacy- en cookiebeleid. ISG raadt dan ook aan om regelmatig dit privacy- en cookiebeleid op wijzigingen te controleren. Mochten er ingrijpende wijzigingen zijn, dan zal ISG jou hierover vooraf op de hoogte stellen door publicatie van het gewijzigde privacy- en cookiebeleid. De meest actuele en toepasselijke versie van het privacy- en cookiebeleid kan altijd op de betreffende ISG website worden geraadpleegd.